Вхід
Некоректний пароль...
Введіть пароль:УвійтиЗакрити

Публічна оферта

Про надання послуг з технічного супроводу, розробки і модифікації веб-сайтів, що іменуються надалі «Послуги», веб-студією «ITWP», що іменується в подальшому «Виконавець», будь-якій юридичній або фізичній особі, іменованій надалі як «Замовник». 
 
Ця угода носить характер публічного договору-оферти згідно ст. 633 Цивільного кодексу України, є еквівалентом двосторонньої угоди і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу з моменту повного і безумовного прийняття користувачем умов цього Договору (Оферти) і її Додатків. Цей Договір є публічним, його умови однакові для всіх споживачів.
 
Даний договір регулює взаємовідносини між Виконавцем і Замовниками і не регулює права, обов’язки і відповідальність третіх осіб по відношенню до Виконавця. Третім особам, а також користувачам, зареєстрованим на сайті Виконавця, може бути надано право на направлене звернення Замовнику компанії щодо вмісту веб-сайтів (веб-сторінок) Замовника.
 

Преамбула

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безумовним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Замовником платежу в рахунок оплати послуг. Публічна оферта також є прийнята при реєстрації Замовника на сайті Виконавця. Сайт Виконавця розташований за адресою https://itwp.site Номером договору є унікальний номер, який видається при реєстрації на сайті Виконавця. У наданні Послуг Виконавцем може бути відмовлено органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також державним підприємствам, установам і організаціям з метою дотримання Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Терміни, які використовуються в даному договорі

Замовник – особа, якій надаються послуги, відповідно до умов Договору. Всі дії, вчинені з використанням паролю Замовника, розглядаються Виконавцем як дії, вчинені Замовником особисто, за своїм вільним волевиявленням.

Виконавець – веб-студія «ITWP», за умовами надання Послуг Замовнику.

Послуги – послуги технічного супроводу сайту, і (або) розробки сайту і (або) модифікації сайту які Виконавець надає Замовнику.

Верифікація Замовника – підтвердження персональних даних Замовника, які були вказані ним при реєстрації на сайті Виконавця, шляхом отримання від Замовника платежу за надання Послуг, що посвідчує особу Замовника.

Панель управління Послугами – веб-інтерфейс за допомогою якого можна переглядати інформацію про послуги, що надаються обслуговування, а також про оплату і терміни дії Послуг. Доступ до панелі управління Послугами надається Замовнику з використанням авторизації (паролю).

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Значення інших термінів і умовних позначень, що використовуються в Договорі, зазначено в Умовах надання послуг, Політики конфіденційності. Деякі інші терміни, зокрема, технічні, є загальноприйнятими, і можуть бути трактовані так, як вони вказані у відкритих джерелах.

1. Загальні положення. Предмет договору

1.1. В рамках замовлених і оплачених Замовником Послуг, Виконавець надає Замовнику:
1.1.1. Послугу з технічного супроводу сайтів Замовника і підтримки засобами Виконавця.
1.1.2. Послугу розробки сайту, модифікації функціоналу, або цілісну модернізацію сайту Замовника.
1.1.3. Послуги з очистки сайту замовника від шкідливого коду.
1.2. Замовник підтверджує, що на момент укладення Договору та впродовж всього терміну його дії інформація, розміщена на сайті Замовника, не порушують і не будуть порушувати прямо чи опосередковано права третіх осіб. Замовник зобов’язаний реагувати на звернення (повідомлення) про порушення законодавства, порушення прав або інших законних інтересів третіх осіб, і при наявності підстав – самостійно усувати відповідні порушення. За порушення вимог законодавства, прав інтелектуальної власності або інших прав і законних інтересів третіх осіб або Виконавця, Замовник несе відповідальність перед цими третіми особами і перед Виконавцем відповідно до законодавства.

2. Персональні дані. Загальні положення

2.1. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних. Детальні умови поводження з персональними даними Замовника регламентовані Політикою конфіденційності, що є Додатком до цього Договору.
2.2. Метою обробки персональних даних Замовника є можливість надання Послуг Виконавцем Замовнику, проведення взаєморозрахунків, отримання рахунків, актів та інших документів, виявлення і запобігання шахрайських або інших незаконних дій, а також вирішення проблем та підвищення рівня безпеки, усунення технічних неполадок, захисту від загроз заподіяння шкоди виконавцю або його клієнтам відповідно до законодавства, та інші цілі, визначені Політикою конфіденційності.
2.3. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він фактично ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», з цілями обробки персональних даних, які він і треті особи передають Виконавцю.
2.4. Дозвіл Замовника на обробку його персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних 5 (п’яти) років після закінчення його дії.
2.5. Видалення персональних даних здійснюється Виконавцем за заявою Замовника, і є підставою для розірвання Договору. Видалення персональних даних відбувається на умовах і в порядку, встановленому Політикою конфіденційності.
2.6. Персональні дані, надані Замовником, будуть доступні співробітникам і підрядникам Виконавця.
2.7. Укладаючи цей Договір, Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати персональні дані Замовника третім особам, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних, і що він належним чином повідомлений про кожний випадок надання персональних даних третім особам в межах мети, зазначеної в пункті 2.2. Договору. У разі зміни мети, з якою персональні дані Замовника передаються третім особам, Виконавець повідомляє Замовника про нову мету обробки персональних даних шляхом надсилання електронного листа на електронну адресу, надану Замовником.
2.8. Виконавець гарантує, що він не буде використовувати персональні дані Замовника з будь-якою іншою метою, крім цілей, зазначених в пункті 2.2. Договору, без належного повідомлення про це Замовника.
2.9. Замовник ініціює зміну наданих їм персональних даних в передбачених законом або цим Договором випадках.
2.10. Персональні дані, надані Замовником, є особистою і конфіденційною інформацією в розумінні Політики конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Договору.
2.11. Порядок надання Виконавцем особистої інформації Замовника третім особам, а також гарантії захисту такої інформації вказані в Політиці конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Договору.

Права та обов’язки сторін

3.1. Обов’язки Виконавця:
3.1.1. ПНадати WEB інтерфейс для реєстрації Замовника, обробити введені Замовником дані і створити унікальний обліковий запис на основі введених даних, а також надати необхідні параметри для доступу до послуг в Панелі управління Послугами.
3.1.2. Надавати Послуги відповідно до суми щомісячної оплати, внесеної згідно з Розділом 4 даного Договору.
3.1.3. Публікувати офіційні повідомлення, пов’язані з обслуговуванням Замовників та зміною тарифів на оплату, на сайті Виконавця.
3.1.4. Виконувати вступивші в законну силу рішення судів, що стосуються надання всіх або частини Послуг Замовнику.
3.2. Обов’язки Замовника:
3.2.1. Надати повну, правдиву, достовірну, коректну та точну інформацію про себе, а також свої контактні дані в кількості, необхідній для надання Послуг Виконавцем.
3.2.2. Самостійно встановлювати і змінювати всі паролі та інші дані, що забезпечують доступ до Послуг, в т.ч. які були надані Виконавцем, і нести повну відповідальність за їх збереження в таємниці.
3.2.3. Підтримувати точність, актуальність і достовірність персональних даних про себе і інформувати Виконавця про зміну персональних даних Замовника, протягом 72 годин з моменту, коли такі дані змінилися.
3.2.4. Надавати відповідь на запити Виконавця про підтвердження актуальності наданої Замовником персональної інформації протягом 24 годин з моменту направлення Замовнику такого запиту.
3.2.5. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги відповідно до узгодженої з Виконавцем вартістю.
3.2.6. Надати відповідь на адміністративне звернення чи повідомлення Виконавця протягом 24 годин з моменту направлення Замовнику такого звернення або повідомлення.
3.2.7. Дотримуватися і забезпечити дотримання всіх вимог, передбачених Умовами надання послуг, не розміщувати на своїх сайтах неприйнятні матеріали та інформацію, не використовувати Послуги для продажу, розповсюдження та розміщення товарів, робіт, послуг, обіг яких заборонено або обмежено.
3.3. Права Виконавця:
3.3.1. Тимчасово або повністю припинити надання Послуг Замовнику і вимагати письмових пояснень від Замовника в наступних випадках:
3.3.1.1. Ненадходження своєчасної оплати за Послуги.
3.3.1.2. Надання Замовником недостовірної або неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу Виконавця.
3.3.1.3. Відсутність відповіді Замовника на запит Виконавця про верифікації Замовника, протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту направлення такого запиту Замовнику за допомогою e-mail повідомлення на актуальний адресу електронної пошти Замовника, або відправки повідомлення за допомогою одного з сервісів: WhatsApp, Facebook, Vk, Telegram, Viber, Skype;
3.3.1.4. Відсутність відповіді на адміністративне звернення Виконавця протягом 24 годин з моменту відправки такого звернення Замовнику одним із засобів, зазначених у п.п. 3.3.1.3. Договору;
3.3.1.5. Вчинення дій або бездіяльність, спрямовані на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до Послуг, що надаються Виконавцем, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, доступних через мережу Інтернет;
3.3.1.6. Розсилка або відправлення повідомлень через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права, що містяться в міжнародних договорах і конвенціях, учасником яких є Україна. Під розсиланням розуміється як масове розсилання декількох електронних листів безлічі одержувачів, так і множинна розсилка одному одержувачу, а також використання реквізитів (веб-сторінок, e-mail) Замовника при подібних розсилках, вироблених через іншого провайдера. Під повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, програми обміну повідомленнями (SMS, Skype, Viber, Telegram) і інших подібних засобів обміну інформацією;
3.3.1.7. Вчинення дій, спрямованих на те, щоб надсилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати в комерційних цілях інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково отримані за допомогою Послуг (якщо це явно не дозволено власником подібної інформації, програмного забезпечення або іншої продукції) за умови наявності письмової згоди власника такої інформації про обмеження перерахованих дій;
3.3.1.8. Вчинення дій, спрямованих на те, щоб надсилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати будь-яким способом отримані за допомогою Послуг програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, захищені авторськими або іншими правами інтелектуальної власності, без дозволу власника, також як і посилати, публікувати , передавати або поширювати будь-яким способом будь-яку складову наданих Послуг або створені на її основі роботи, так як самі Послуги також є об’єктом авторських та інших прав інтелектуальної власності за умови наявності письмової згоди власника таких прав про обмеження перерахованих дій;
3.3.1.9. Публікації і передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить чинному українському законодавству або міжнародним договорам і конвенціям, учасником яких є Україна. Зокрема, це відноситься до матеріалів порнографічного характеру та інших матеріалів, розміщення яких суперечить законодавству України. Виконавець залишає за собою право на свій розсуд визначати зміст матеріалів сайтів Замовника на предмет відповідності законодавству України, Замовник при цьому не позбавлений права в наданні Виконавцю доказів законності розміщення на своєму сайті тих чи інших перевірених матеріалів і інформації;
3.3.1.10. Недотримання вимог, передбачених Умовами надання послуг, або розміщення матеріалів, заборонених цими Умовами.
3.3.2. Тимчасове припинення надання Послуг Виконавцем означає, що Виконавець має право на час заблокувати доступ до Панелі управління Послугами Замовника та / або заблокувати частково або повністю надані Послуги.
3.3.3. Виконавець має право припинити договірні відносини з Замовником в односторонньому порядку, з одночасним відправленням письмового електронного повідомлення, при порушенні Замовником своїх обов’язків за цим Договором. Моментом розірвання договору і припинення обслуговування вважається дата надсилання відповідного повідомлення Замовникові.
3.4. Права Замовника:
3.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.
3.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію про послуги та додаткових платних сервісах.
3.4.3. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості послуг.

Вартість послуг і порядок розрахунків

4.1. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на момент надання Послуги на умовах 100% передоплати.
4.2. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги. Про введення нових цін Виконавець повідомляє Замовника, опублікувавши повідомлення про це на сайті Виконавця. Нові ціни вступають в силу з дати опублікування на сайті Виконавця. У разі зміни цін, внесена оплата за Послуги не перераховується.
4.3. Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження коштів Виконавцю та поновлення відповідної інформації в панелі управління послугами Замовника на сайті.
4.4. Виконавець має право на свій вибір відмовити в наданні послуг Замовнику або обмежити його в деяких інструментах по оплаті Послуг у випадках надходження Виконавцю від банківської установи або платіжної системи звернень (скарг, вимог, претензій) щодо повернення оплати за Послуги на користь Замовника – платника.

Особливі умови і відповідальність сторін

5.1. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всі розумні зусилля і заходи з метою недопущення цього.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесений в результаті помилок, збоїв, недоступності Послуг, DDоS та інших атак на Сервері або в мережі Замовника чи Виконавця, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, або зміни функцій і інших причин.
5.3. Розмір відповідальності Виконавця перед Замовником обмежується і не може перевищувати вартості фактично спожитих цим Замовником послуг за останній місяць.
5.3.1. Виконавець не несе відповідальності за дії, бездіяльність, сторонні сервіси або збої з боку третіх осіб, банківських та фінансових установ, платіжних систем.
5.4. Замовник приймає на себе повну відповідальність за ризики, пов’язані з використанням наданих Послуг. Зокрема, Замовник зобов’язується відшкодувати Виконавцю в повному обсязі всі збитки, завдані Виконавцю в результаті порушення Замовником умов цього Договору та Правил надання послуг, а також відшкодувати інші витрати, понесені Виконавцем внаслідок таких порушень (зокрема, витрати на правову допомогу в разі, якщо судом буде встановлено факт порушення Замовником чинного законодавства або прав або законних інтересів третіх осіб).
5.4.1. Замовник несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну протиправним використанням ним Послуг перед третіми особами в разі порушення ним прав цих третіх осіб.
5.5. Замовник повністю відповідальний за збереження свого паролю та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання третіми особами.
5.6. Виконавець не є належним відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов’язаннях, претензіям третіх осіб і витрат, пов’язаними з порушенням Замовником (або іншими особами, які використовують його ім’я і пароль) умов цього Договору або вимог законодавства.
5.7. Виконавець розглядає правомірні запити Замовника щодо наданих йому Послуг, спрямовані тільки з контактного e-mail Замовника або з службової області Панелі управління Послугами після успішного проходження авторизації.
5.8. Виконавець виконує виключно технічні функції і не має жодних прав на відповідні доменні імена і веб-сайти, а також не несе відповідальності за розміщення або за не розміщення Замовником будь-яких матеріалів на своїх сайтах і за їх зміст.
5.9. Замовник несе відповідальність за врегулювання будь-яких суперечок, пов’язаних з наданням йому Послуг, і зобов’язується захистити Виконавця від будь-яких рекламацій, претензій і позовів з боку третіх осіб, що виникли у зв’язку з наданням йому Послуг. Замовник зобов’язується компенсувати Виконавцю всі понесені ним витрати (включаючи судові витрати), пов’язані з розглядом будь-яких суперечок, претензій, рекламацій, позовів з боку третіх осіб, пов’язаних з наданням Замовнику Послуг, а також відшкодувати заподіяну Виконавцю збиток.
5.10. Замовник дає свою згоду на отримання повідомлень щодо надання Послуг по електронній пошті (e-mail) і через служби коротких повідомлень (Viber, Telegram і інші).
5.11. Сторони погодилися вважати належним вираз свого волевиявлення при укладенні цього Договору шляхом проставлення Замовником позначки про згоду з ним на сайті Виконавця. Вказаний спосіб укладення цього Договору має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис уповноважених представників Сторін на письмовому документі.

Порядок розгляду претензій і суперечок

6.1. Претензії Замовника щодо Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді і в строк не пізніше 3-х календарних днів з дати початку виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника становить не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту звернення. Претензії від третіх осіб стосовно наданих послуг тому чи іншому Замовнику Виконавцем не розглядаються, крім випадків, прямо передбачених законодавством. Виконавець залишає за собою право переадресовувати відповідним Замовникам законні обґрунтовані вимоги і звернення правовласників та інших осіб, які вважають свої права порушеними, про усунення таких порушень.
6.1.1. Виконавець відповідно до чинного законодавства не є суб’єктом, який розглядає суперечки про право. Зокрема, Виконавець не уповноважений підтверджувати або спростовувати:
– достовірність або недостовірність інформації, розміщеної Замовниками на сайтах;
– факти наявності або відсутності прав третіх осіб на ті чи інші об’єкти інтелектуальної власності, факти порушень Замовниками прав третіх осіб на торговельні марки, на знаки для товарів і послуг, на будь-які інші об’єкти права інтелектуальної власності, а також на доменні імена.

Форс-мажор

7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили (або «форс-мажор»), про які Сторони не могли заздалегідь знати і/або іншими непередбаченими обставинами, які перешкоджають виконанню договірних зобов’язань і відбуваються незалежно від волі і бажання Сторін.
7.1.1. До обставин непереборної сили відносяться (але не обмежуючись): пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні і терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору, і їх виникнення посвідчено (підтверджено) органом, уповноваженим відповідно до законодавства засвідчувати обставини форс-мажору.
7.1.2. До непередбачуваних обставин, що перешкоджають виконанню договірних зобов’язань, відносяться (але не обмежуючись): вилучення серверів Виконавця на підставі відповідного судового рішення, аварія, протиправні дії третіх осіб, вибух, тощо.
7.2. Сторона, якій стало відомо про настання таких обставин, повідомляє про це іншу Сторону не пізніше п’ятнадцяти календарних днів з моменту виникнення таких обставин.
7.3. У разі виникнення форс-мажорних обставин термін виконання зобов’язань за цим Договором переноситься на період, впродовж якого діють такі обставини і їх наслідки.

Момент вступу в силу і ціна договору, строк дії договору, порядок зміни і розірвання договору

8.1. Замовник має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку повернення грошових коштів, в тому числі і передоплата за послуги, не проводиться.
8.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Замовнику без роз’яснення причин, при цьому здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу користування сплаченими послугами технічного супроводу сайту. Виконавець має право призупинити обслуговування послуг Замовника в разі ненадання Замовником відповіді на повідомлення (адміністративне звернення) Виконавця впродовж 48 годин з моменту відправлення йому повідомлення (адміністративного звернення) Виконавця. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір із Замовником у разі порушення Замовником цього Договору або Умов надання послуг.
8.3. Замовник має право впродовж 14 днів з моменту оплати послуг (крім послуги розробки, модернізації сайту), в разі невідповідності якості послуг з умовами цього Договору, вимагати повернення грошей від Виконавця. Після закінчення зазначеного терміну замовлена і оплачена послуга вважається наданою Виконавцем Замовнику належним чином, своєчасно та в повному обсязі, і Замовник втрачає право пред’являти претензії до виконавця щодо якості, повноти, термінів надання послуги.
8.4. Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє протягом 365 днів.
8.5. Ціна Договору складається з суми всіх платежів, отриманих Виконавцем від Замовника за надані Послуги впродовж одного останнього року.
8.6. Виконавець має право в односторонньому порядку періодично переглядати окремі умови Договору, що надаються Замовникам. У разі внесення Виконавцем змін до Договору Виконавець зобов’язується повідомити Замовника шляхом направлення їй відповідного повідомлення по e-mail або будь-яким іншим, прийнятим Сторонами способом і одночасно опублікувати вказані зміни на своєму сайті.
8.7. У будь-якому випадку, незалежно від ознайомлення Замовника зі змінами до Договору по посиланню-запрошення, направленого йому по e-mail або будь-яким іншим, прийнятим Сторонами способом, такі зміни вступають в силу через 30 календарних днів з моменту їх публікації на сайті Виконавця.
8.8. У випадку згоди Замовника зі змінами, цей Договір продовжує свою дію з урахуванням внесених змін.
8.9. У випадку якщо замовник не згодний з опублікованими змінами в Договорі, він зобов’язується повідомити Виконавця про свою незгоду офіційним листом з повідомленням про вручення або надіславши листа в електронній формі, завірене його електронним цифровим підписом. Договір припиняє свою дію з дати отримання такого повідомлення Виконавцем.
8.10. Укладаючи цей Договір, Замовник повністю і беззастережно погоджується з усіма Додатками до нього: Умовами надання послуг і Політикою конфіденційності.
8.11. З усіх питань, не врегульованих в цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

Додатки до договору

9.1. Додатки є невід’ємною частиною цього Договору.
9.2. Додаток №1 – Умови надання послуг.

We are for live communication!

Therefore, we don’t use contact forms… You can always contact us in a convenient messenger.

Ми за живе спілкування!

Саме тому ми не використовуємо контактні форми… Ви завжди можете зв’язатися з нами в зручному мессенджері.

Мы за живое общение!

Поэтому мы не используем контактные формы… Вы всегда можете связаться с нами в удобном мессенджере.